Hartgesteine
 
     

 

01 Syenitnofret

2020 Syenit Uckermark xxxx cm